Bij Decreet van 22 december 2023 (het "Decreet") heeft Vlaanderen een nieuw digitaal vastgoedinformatieplatform ingevoerd, met als doel de overdracht van onroerende goederen te versnellen, te vereenvoudigen en veiliger te maken. 

In de drie gewesten vereist de overdracht van onroerende goederen (in de ruime zin van het woord, met inbegrip van erfpacht en de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) dat verschillende gegevens (i) verzameld worden, (ii) geverifieerd worden en/of (iii) meegedeeld worden aan de potentiële koper, soms door middel van een wettelijk vereist document. Dit betreft in het bijzonder informatie over de authenticiteit van eigendom, het bestaan van eventuele zekerheden zoals hypotheken, planningsinformatie, of de bodemstatus met betrekking tot vervuiling. In alle drie de gewesten moesten aanvragen om dergelijke informatie en documenten tot nu toe afzonderlijk bij elke administratie worden ingediend, wat een langdurig, tijdrovend en omslachtig proces bleek te zijn. Tegelijkertijd hebben alle drie gewesten een deel van deze informatie beschikbaar gesteld via publiek toegankelijke onlineplatforms, maar alleen voor informatieve doeleinden (aangezien niets op deze platforms juridisch bindend is en dus niet kan worden gebruikt in het kader van een overdracht). 

Eén enkel gecentraliseerd aanspreekpunt 

Met het vastgoedinformatieplatform dat door het Decreet wordt ingevoerd, biedt Vlaanderen daarentegen één enkel aanspreekpunt waar alle informatieaanvragen worden gecentraliseerd en online kunnen worden gedaan, en waar de verstrekte informatie authentiek is en kan worden gebruikt in het kader van een overdracht. Dit maakt het hele proces niet alleen handiger, maar zou ook de tijd die nodig is om de nodige informatie voor een overdracht te verkrijgen drastisch moeten verminderen. De website van het platform meldt een gemiddelde verwerkingstijd van slechts 12 dagen. De (verplichte) diensten van het VIP zullen maximaal € 36,50 kosten, bovenop de bedragen die verschuldigd zijn aan de respectievelijke overheden die informatie verstrekken aan het VIP. Het Decreet bepaalt met name de werking van het platform, de soorten gebruikers die er toegang tot hebben, de doeleinden waarvoor informatie kan worden opgevraagd, de kosten van de verschillende aanvragen en de regeling die van toepassing is op de verwerkte persoonsgegevens. Ook vermeldenswaardig is dat de gemeentebelasting die voorheen aan de gemeenten werd betaald als onderdeel van de aanvragen, nu door het platform zal worden geïnd en vervolgens opnieuw aan de gemeenten zal worden uitgekeerd, waardoor de administratieve lasten voor de gemeenten verder worden verminderd. 

Volgende stappen 

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2024. Voorlopig is het platform al gelanceerd in een 'bètaversie' voor notarissen en vastgoedmakelaars. Zodra het Decreet in werking treedt, zal het ook beschikbaar zijn voor overheidsinstanties en burgers (voor eigendommen die zij bezitten). Het belangrijkste is dat zodra het decreet van kracht wordt, alle aanvragen om informatie over eigendomsoverdrachten via het platform gedaan zullen moeten worden.

Het nieuwe vastgoedinformatieplatform moet vastgoedtransacties in Vlaanderen vereenvoudigen en de bureaucratische rompslomp voor gemeenten en andere belanghebbenden verminderen. Een van de doelstellingen van het creëren van dit platform is het stroomlijnen van het proces van vastgoedtransacties en het aanmoedigen van meer investeringen in de vastgoedsector. Ons toegewijde team van juridische experts staat klaar om u te helpen met al uw vragen en u te adviseren over hoe u strategisch kunt handelen in het licht van de huidige markt.

Share
Corporate communications and press contacts

If you are a journalist and would like comment or background from our legal experts, we can help. Our team will put you in touch with the best person. View a full list of our international press contacts by jurisdiction here.

Connect with one of our experts