Employment and pensions

Nowelizacja Kodeksu pracy: praca zdalna

Published on 5th Dec 2022

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą regulacje dotyczące pracy zdalnej. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii.

European parliament empty assembly room
  • Zgodnie z przyjętym w dniu 1 grudnia 2022 r. projektem ustawy zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca ustala w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku w regulaminie wewnętrznym po konsultacji z przedstawicielami pracowników. 
  • W porozumieniu/regulaminie znaleźć się mają m.in. zasady kontroli w zakresie bhp oraz zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną, takich jak instalacja, serwis, eksploatacja i konserwacja narzędzi pracy czy koszt energii elektrycznej. Na potrzeby pracy zdalnej pracodawca zobowiązany będzie również przyjąć wewnętrznie odpowiednie procedury dotyczące ochrony danych osobowych.
  • Możliwe jest także ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę bezpośrednio w porozumieniu zawieranym z pracownikiem albo w poleceniu skierowanym do pracownika. Przy czym polecenie jest dopuszczalne w określonych przypadkach, takich jak brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy albo stan zagrożenia/stan epidemii.
  • Pracodawca zobowiązany będzie uwzględnić wniosek pracownika o pracę w trybie zdalnym w przypadku pracownic w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do lat 4 oraz pracowników sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi pozostającymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  • Ustawa przewiduje, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku nie jest konieczne zawieranie porozumień dotyczących zasad jej wykonywania czy pokrywanie przez pracodawcę jej kosztów.
  • Zaplanowano, że nowe przepisy wejdą w życie po dwóch miesiącach od ogłoszenia. Do ogłoszenia ustawy konieczne są jednak jeszcze jej przegłosowanie w Senacie i podpisanie przez Prezydenta.
Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?

Related articles