Employment and pensions

Nowelizacja Kodeksu pracy: praca zdalna

Opublikowano 5th gru 2022

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą regulacje dotyczące pracy zdalnej. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii.

European parliament empty assembly room
  • Zgodnie z przyjętym w dniu 1 grudnia 2022 r. projektem ustawy zasady wykonywania pracy zdalnej pracodawca ustala w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku w regulaminie wewnętrznym po konsultacji z przedstawicielami pracowników. 
  • W porozumieniu/regulaminie znaleźć się mają m.in. zasady kontroli w zakresie bhp oraz zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną, takich jak instalacja, serwis, eksploatacja i konserwacja narzędzi pracy czy koszt energii elektrycznej. Na potrzeby pracy zdalnej pracodawca zobowiązany będzie również przyjąć wewnętrznie odpowiednie procedury dotyczące ochrony danych osobowych.
  • Możliwe jest także ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę bezpośrednio w porozumieniu zawieranym z pracownikiem albo w poleceniu skierowanym do pracownika. Przy czym polecenie jest dopuszczalne w określonych przypadkach, takich jak brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy albo stan zagrożenia/stan epidemii.
  • Pracodawca zobowiązany będzie uwzględnić wniosek pracownika o pracę w trybie zdalnym w przypadku pracownic w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do lat 4 oraz pracowników sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi pozostającymi z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
  • Ustawa przewiduje, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. W takim przypadku nie jest konieczne zawieranie porozumień dotyczących zasad jej wykonywania czy pokrywanie przez pracodawcę jej kosztów.
  • Zaplanowano, że nowe przepisy wejdą w życie po dwóch miesiącach od ogłoszenia. Do ogłoszenia ustawy konieczne są jednak jeszcze jej przegłosowanie w Senacie i podpisanie przez Prezydenta.
Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?