Workforce Solutions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o elastycznej organizacji pracy

Opublikowano 26th Lip 2023

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy work-life balance doprowadziło do powstania nowego uprawnieninia związanego z rodzicielstwem – elastycznej organizacji pracy.

O tym czym jest elastyczna organizacja pracy dowiecie się Państwo z tego Employment Pulse.

1. Czym jest elastyczna organizacja pracy?

Elastyczna organizacja pracy polega na dostosowywaniu przez pracownika jego organizacji pracy (w tym rozkładów czasu pracy) do osobistych potrzeb i preferencji.

Elastyczna organizacja pracy to:

a) praca zdalna;

b) system przerwanego czasu pracy;

c) system skróconego tygodnia czasu pracy;

d) system pracy weekendowej;

e) ruchome rozkłady czasu pracy;

f) indywidualny rozkład czasu;

g) obniżenie wymiaru czasu pracy.

2. Kto może skorzystać z elastycznej organizacji pracy?

Z elastycznej organizacji pracy może skorzystać pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia. A zatem z elastycznej organizacji pracy może korzystać nie tylko pracownik będący rodzicem dziecka, ale także pracownik, który pełni rolę stałego opiekuna dziecka.

Kluczowym jest więc faktyczne sprawowanie opieki, nie zaś kwestia biologicznego rodzicielstwa bądź stosunku opieki lub przysposobienia.

3. W jaki sposób pracownik powinien wnioskować o elastyczną organizację pracy?

Wniosek o elastyczną organizację pracy powinien zostać złożony przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przez planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Wniosek ten może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wniosek o elastyczną organizację pracy musi zawierać:

a) imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia dziecka;

b) przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;

c) termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;

d) rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje skorzystać.

Taki wniosek (oraz informacje od pracodawcy) pracodawca powinien przechowywać w części B akt osobowych danego pracownika.

4. Czy wniosek o elastyczną organizację pracy jest dla pracodawcy wiążący?

Nie. Pracodawca rozpatruje wniosek o elastyczną organizację pracy uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca ma także na względzie potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku (albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku pracownika.

5. Czy pracownik korzystający z elastycznej organizacji pracy jest chroniony przed zwolnieniem?

Złożenie przez pracownika wniosku o elastyczną organizację pracy nie może być przyczyną, która uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Nie może być także przyczyną uzasadniającą prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Pracodawca może jednak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem wnioskującym o elastyczną organizację pracy, jeżeli istnieją przyczyny uzasadniające takie działanie. A zatem, złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy lub korzystanie z niej, nie skutkują powstaniem szczególnej ochrony stosunku pracy.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?