Workforce Solutions

Employment Pulse: 5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o sposobach i zasadach rozwiązywania sporów wynikających ze stosunku pracy

Opublikowano 15th Lis 2023

Spory pracownicze budzą często niepokój wśród pracodawców. Konflikty na linii pracodawca – pracownik mogą dotyczyć zarówno kwestii ustania zatrudnienia, jak i warunków zatrudnienia (np. spory o wypłatę premii). Zważywszy na to warto wiedzieć, jakie są sposoby i zasady rozwiązywania sporów wynikających ze stosunku pracy.
Subway station commuters walking, blurry motion
  1. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z prawa pracy?

Co do zasady roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że pracownik może dochodzić swoich roszczeń w tym zawitym terminie.

  1. Jakie będą opłaty sądowe w sprawach pracowniczych od 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. pracownicy nie będą zobowiązani do uiszczania opłat sądowych od pozwów. Opłata sądowa od pracownika będzie pobierana wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wyłącznie w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 PLN. Pracownik będzie zobowiązany do uiszczania opłaty sądowej od wartości przedmiotu sporu przekraczającej 50.000 PLN.

  1. Jakie są polubowne sposoby rozwiązywania sporów z pracownikiem?

Wyróżnia się 4 sposoby polubownego rozwiązywania sporów z pracownikami:

 

  • postępowanie przed komisją pojednawczą;
  • ugodę pozasądową;
  • mediacje;
  • ugodę sodową.

 

  1. Czy sąd będzie mógł nakazać dalsze zatrudnienie pracownika (bez wniosku pracownika)?

Tak. W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik (podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy) występuje z roszczeniem o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, to taki pracownik może wnioskować o udzielenie zabezpieczenia w postaci dalszego zatrudnienia. W takich sytuacjach sąd na wniosek pracownika, na każdym etapie postępowania, udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Warunkiem uzyskania zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia przez pracownika.

Za pracownika chronionego uznaje się np. pracownika korzystającego z uprawnień rodzicielskich czy też pracownika w wieku przedemerytalnym.

  1. Czy w toku postępowania sądowego pracownik może złożyć wniosek o obowiązek dalszego zatrudniania?

Tak. Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?