Workforce Solutions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o sygnalistach. Jaka ochrona przysługuje sygnalistom? Jakich działań pracodawcy nie mogą podejmować wobec nich?

Opublikowano 6th paź 2023

 1. Jakie warunki sygnalista musi spełnić, aby podlegać ochronie?

Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja:

 • dotyczy interesu publicznego;
 • jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego;
 • stanowi informację o naruszeniu prawa.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione łącznie.

 1. Czym jest zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty?

Bezwzględnie zakazane jest bezpośrednie lub pośrednie działanie, lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, lub ujawnieniem publicznym i które narusza, lub może naruszyć prawa zgłaszającego, lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu.

Także próby lub groźby zastosowania takich działań są zakazane.

 1. Jakie działania pracodawcy są uznawane za działania odwetowe wobec sygnalisty? 

Katalog działań odwetowych ma charakter przykładowy. Działania odwetowe polegają w szczególności na:

 • odmowie nawiązania stosunku pracy;
 • wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia;
 • wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
 • obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 • przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 • mobbingu;

 

 1. Czy pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z sygnalistą?

Tak. Pracodawca będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z sygnalistą, gdy udowodni, że rozwiązanie umowy o pracę nie jest działaniem odwetowym, lecz jest ono obiektywnie i należycie uzasadnione.

 1. Kim jest osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz czy podlega ona ochronie?

Osobą taką jest osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

Osoba ta także korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?