Workforce Solutions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o nowym projekcie ustawy o sygnalistach

Opublikowano 24th kwi 2024

17 kwietnia 2024 roku, do Sejmu wpłynął długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

Po ponad 2 latach oczekiwania, prace zmierzające do uchwalenia ostatecznego kształtu ustawy mocno ruszyły. Obecnie projekt został skierowany do konsultacji.

Z uwagi na przewidywany w projekcie krótki okres na wdrożenie obowiązków, rekomendujemy wcześniejsze zapoznanie z jego założeniami.

Zachęcamy do zapoznania z poprzednimi wydaniami Employment Pulse, bieżącego śledzenia newsletteru oraz kontaktu z naszymi ekspertami Osborne Clarke – Agatą Kałwińską-Bęben i Aleksandrą Orlik.

  1. Jakie obowiązki na pracodawców nakłada projekt ustawy?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku co najmniej 50 osób, które świadczą pracę (zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub świadczą usługi jako samozatrudnione) mają obowiązek ustalić wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń  naruszeń prawa i podejmowania działań następczych według wytycznych określonych w ustawie.

Ustalenie procedury wymaga uprzednich konsultacji ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielami osób  zatrudnionych.

Dodatkowo podmiot musi prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych i administrować zgromadzonymi danymi osobowymi.

  1. Czy jako pracodawca mam dodatkowe obowiązki podczas rekrutacji?

 

Tak, podmiot prawny ma obowiązek poinformować osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

  1. Czy zgłoszenie może dotyczyć też działań lub zaniechań z prawa pracy? 

 

W aktualnym projekcie ustawy katalog naruszeń został rozszerzony o działań

ia lub zaniechania niezgodne z prawem z zakresu prawa pracy.

Tym samym osoby zatrudnione i współpracujące będą miały prawo do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem, takich jak: mobbing, dyskryminacja, BHP czy czas pracy.

 

  1. Czy sygnalista musi mieć możliwość dokonania zgłoszenia naruszenia zarówno na poziomie pracodawcy jak i na zewnątrz?

 

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Tym samym  pracodawca powinien być świadomym, że sygnalista może pominąć kanał wewnętrzny i od razu złożyć zawiadomienie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego.

 

  1. Jaki jest czas na wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy przez pracodawców? 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tym samym pracodawcy będą mieli 3 miesiące na przygotowanie i wdrożenie obowiązków z niej wynikających. 

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?