Workforce Solutions

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę na czas określony

Published on 12th Jul 2023

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy work-life balance doprowadziło do istotnych zmian w zakresie zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony oraz rozwiązywania takich umów.

O zasadach zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony dowiecie się Państwo z tego Employment Pulse.

Man in suit signing a document
1. Na jaki okres można zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.

Przekroczenie dopuszczalnego 33-miesięcznego limitu czasu trwania bądź zawarcie 4 umowy na czas określony, powoduje przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony.

2. Jakie umowy o pracę na czas określony nie wliczają się do wskazanego limitu?

Do limitów umów o pracę na czas określony, o których mowa na wcześniejszym slajdzie, nie wlicza się umów na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Ponadto, do liczby 3 umów oraz 33-miesięcznego okresu nie są wliczane umowy o pracę na okres próbny.

3. O czym musi pamiętać pracodawca wypowiadając umowę o pracę na czas określony?

Przepisy implementujące tzw. dyrektywę work-life balance zrównały sposób wypowiadania umów o pracę na czas określony z zasadami rozwiązywania umów o pracę na czas nieokreślony.

Pracodawca, który przygotowuje się do rozwiązania umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem, musi pamiętać o wskazaniu w wypowiedzeniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Przyczyna ta musi być prawdziwa i konkretna.

Dodatkowo, jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową w zakresie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracownikowi reprezentowanemu przez organizację związkową.

4. Jakie są konsekwencje niewłaściwego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Jeżeli pracownik uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może odwołać się do sądu pracy.

Na skutek odwołania, sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę uległa rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

5. Do jakich umów o pracę na czas określony mają zastosowanie nowe przepisy dotyczące wypowiadania?

Nowe przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę na czas określony mają zastosowanie do wszystkich umów o pracę na czas określony (w tym także tych zawartych przed 26 kwietnia 2023 r., tj. przed dniem wejścia w życie nowych przepisów), które nie zostały wypowiedziane lub rozwiązane przed wskazaną datą.

Przykład

Jeśli pracodawca chce w lipcu br. wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, która została zawarta w styczniu 2022 r., musi uwzględnić nowe przepisy, w szczególności pamiętać o wskazaniu przyczyny wypowiedzenia.

Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?