Workforce Solutions

5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę na czas określony

Opublikowano 12th Lip 2023

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy work-life balance doprowadziło do istotnych zmian w zakresie zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony oraz rozwiązywania takich umów.

O zasadach zawierania oraz wypowiadania umów o pracę na czas określony dowiecie się Państwo z tego Employment Pulse.

Man in suit signing a document
1. Na jaki okres można zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3.

Przekroczenie dopuszczalnego 33-miesięcznego limitu czasu trwania bądź zawarcie 4 umowy na czas określony, powoduje przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony.

2. Jakie umowy o pracę na czas określony nie wliczają się do wskazanego limitu?

Do limitów umów o pracę na czas określony, o których mowa na wcześniejszym slajdzie, nie wlicza się umów na czas określony zawartych:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Ponadto, do liczby 3 umów oraz 33-miesięcznego okresu nie są wliczane umowy o pracę na okres próbny.

3. O czym musi pamiętać pracodawca wypowiadając umowę o pracę na czas określony?

Przepisy implementujące tzw. dyrektywę work-life balance zrównały sposób wypowiadania umów o pracę na czas określony z zasadami rozwiązywania umów o pracę na czas nieokreślony.

Pracodawca, który przygotowuje się do rozwiązania umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem, musi pamiętać o wskazaniu w wypowiedzeniu przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Przyczyna ta musi być prawdziwa i konkretna.

Dodatkowo, jeśli u pracodawcy działają związki zawodowe, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z organizacją związkową w zakresie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracownikowi reprezentowanemu przez organizację związkową.

4. Jakie są konsekwencje niewłaściwego wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony?

Jeżeli pracownik uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownik może odwołać się do sądu pracy.

Na skutek odwołania, sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę uległa rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

5. Do jakich umów o pracę na czas określony mają zastosowanie nowe przepisy dotyczące wypowiadania?

Nowe przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę na czas określony mają zastosowanie do wszystkich umów o pracę na czas określony (w tym także tych zawartych przed 26 kwietnia 2023 r., tj. przed dniem wejścia w życie nowych przepisów), które nie zostały wypowiedziane lub rozwiązane przed wskazaną datą.

Przykład

Jeśli pracodawca chce w lipcu br. wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony, która została zawarta w styczniu 2022 r., musi uwzględnić nowe przepisy, w szczególności pamiętać o wskazaniu przyczyny wypowiedzenia.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?