Workforce Solutions

5 rzeczy, które trzeba wiedzieć o zmianie terminu urlopu i związanych z tym ewentualnych konsekwencjach

Opublikowano 9th sie 2023

Sezon urlopowy trwa w pełni, jednak czasem pierwotnie ustalony termin urlopu może ulec zmianie. W dzisiejszym Employment Pulse omawiamy zasady zmiany terminu urlopu i związane z tym ewentualne konsekwencje.

 1. W jaki sposób ustala się termin urlopu wypoczynkowego?

Urlop wypoczynkowy udzielany jest:

 • zgodnie z planem urlopów (uwzględniającym wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy) bądź
 • po porozumieniu pracodawcy z pracownikiem (w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do utworzenia planu urlopów).

Plan urlopów (bądź porozumienie z pracownikiem) nie uwzględnia 4 dni urlopu przysługującego pracownikowi w trybie tzw. urlopu na żądanie.

 1. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Tak. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • obecność pracownika w zakładzie pracy jest konieczna oraz
 • okoliczności, które wymagają obecności pracownika w zakładzie (np. choroba pracownika, który go zastępuje), nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

W przypadku, gdy spełnione są powyższe warunki, polecenie powrotu z urlopu jest dla pracownika wiążące. Za odmowę powrotu z urlopu wypoczynkowego, pracownikowi grożą sankcje przewidziane w Kodeksie Pracy (np. kara porządkowa, rozwiązanie umowy o pracę).

 1. Czy pracodawca musi pokryć koszty wakacji pracownika w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Tak.

W przypadku odwołania pracownika z urlopu pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Koszty obejmują wydatki, których pracownik by nie poniósł, gdyby pracodawca nie odwołał go z urlopu (np. koszty podróży powrotnej dla pracownika i jego rodziny).

 1. Kiedy dojdzie do przesunięcia urlopu wypoczynkowego?

W każdym czasie możliwym jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na:

 • wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami (wniosek ten nie jest dla pracodawcy wiążący) lub
 • z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, których nie można było przewidzieć w momencie planowania urlopu (np. otrzymanie wielu nowych zamówień), jeżeli nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenie zakładu pracy.

 

 1. Kiedy pracodawcy musi obligatoryjnie przesunąć urlop wypoczynkowy?

Pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop wypoczynkowy na termin późniejszy, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z powodu udokumentowanych okoliczności usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Mowa tutaj w szczególności o:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby;
 • odosobnieniu w związku z chorobą zakaźną;
 • powołaniu na ćwiczenia wojskowe;
 • urlopie macierzyńskim.

Ustalenie nowego terminu urlopu wypoczynkowego odbywa się w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?