Workforce Solutions

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o sygnalistach – obowiązywanie nowych przepisów

Opublikowano 6th wrz 2023

  1. Kto będzie objęty nowymi przepisami?

Nowymi przepisami zostaną objęte podmioty sektora prywatnego, które będą przyjmować zgłoszenia wewnętrzne, jak i organy publiczne, które będą zobowiązane do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych będą także zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego.

Sygnalistą może być każda osoba, która w związku z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług uzyska informacje wskazujące na naruszenie przepisów prawa.

  1. Na kogo zostaną nałożone dodatkowe obowiązki?

Obowiązki wynikające z ustawy zostaną nałożone na pracodawców, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób.

Podmioty te będą zobowiązane do ustalenia procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, tj. procedury zgłoszeń wewnętrznych.

  1. Czy do wszystkich pracodawców będzie miał zastosowanie warunek zatrudniania co najmniej 50 osób?

Nie.

Pracodawcy prowadzący działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, będą zobowiązani do utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

Oznacza to, że wyżej wskazany podmiot, zatrudniający przykładowo 10 osób, będzie musiał wprowadzić odpowiednie procedury dotyczące whistleblowingu w swojej organizacji.

  1. Czy pozostali pracodawcy muszą tworzyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych?

Nie.

Pracodawcy, którzy:

  1. zatrudniają mniej niż 50 pracowników; oraz
  2. nieprowadzący działalności w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska

nie będą zobowiązani do ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych.

  1. Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów nakładających obowiązek utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrznych –zaczną one obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

W praktyce oznacza to, że pracodawcy będą mieli 14 dni od dnia ogłoszenia nowych przepisów na ustalenie wewnętrznej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?