Employment and pensions

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a sytuacja cudzoziemców w Polsce

Opublikowano 11th Lip 2023

W dniu 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. Spowodowało to, że zniesione zostały szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce wprowadzone tzw. specustawą covidową.

Dokumenty legalizujące pracę

Przypominamy, że zgodnie z przepisami covidowymi, jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) przypadał w trakcie pandemii (lub w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego), to ważność tych dokumentów z mocy prawa została przedłużona jedynie do dnia 31 lipca 2023 r. Oznacza to, że z dniem 1 sierpnia br. takie zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie będzie ważne i nie będzie mogło stanowić podstawy zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty legalizujące pobyt

Podobne zasady dotyczą dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca w Polsce. Na podstawie przepisów covidowych, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy lub okres ważności zezwolenia pobytowego uległ przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Zgodnie więc z tymi regulacjami cudzoziemcy przebywający w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe wygasły w trakcie pandemii (lub w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego) mają przedłużony legalny pobyt jedynie do dnia 31 lipca 2023 r. Po tym czasie, aby móc legalnie przebywać w Polsce, muszą uzyskać nową podstawę pobytu w naszym kraju.

Konsekwencje zatrudniania cudzoziemców bez ważnych dokumentów legalizujących pracę i pobyt

Za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (tj. bez dokumentów legalizujących pobyt i/lub pracę), pracodawcom grozi grzywna (w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 PLN), a w kwalifikowanych przypadkach kara ograniczenia wolności bądź bezwzględnego pozbawienia wolności.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Pracodawcy powinni przeprowadzić audyt dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców zatrudnionych w organizacji na dzień 14 marca 2020 r. oraz tych zatrudnionych po tym dniu. 14 marca 2023 r został bowiem wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego (a następnie stan epidemii), który wprowadził szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania cudzoziemców, a następnie:

 a) złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. odpowiednie wnioski w celu legalizacji pracy cudzoziemców;

 b) równolegle, pracownicy powinni najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r. złożyć wnioski o udzielenie zezwoleń na pobyt w celu legalizacji ich pobytu w Polsce oraz uzyskać odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku.

W razie pojawienie się dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?