Dla organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw co raz większe znaczenie mają wszelkiego rodzaju procedury, umożliwiające ograniczenie ryzyka braku zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Obecnie polityka compliance nie ogranicza się jedynie do badania otoczenia prawnego i eliminowania ryzyka naruszenia powszechnie obowiązującego prawa, ale dotyczy również budowania wizerunku przedsiębiorcy w oparciu o przestrzeganie zasad etyki – ma to szczególne znaczenie w obszarze relacji pracowniczych. W tym kontekście szczególne znaczenie w strukturach firm mają działy HR. To właśnie na pracownikach tych działów ciąży obowiązek monitorowania czy dana organizacja spełnia wszystkie obowiązki, jakie nakładają na przedsiębiorstwo przepisy obowiązującego prawa. Działy HR są w szczególności odpowiedzialne za monitorowania przestrzegania przepisów BHP oraz gwarantowanie pracownikom przysługujących im praw. Jednak procedury compliance w działach HR to nie tylko monitorowanie przepisów dotyczących prawa pracy i ich wdrażanie w przedsiębiorstwie. HR compliance to też przestrzeganie zasad uczciwej rekrutacji czy zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Eksperci MDDP gotowi są udzielić Państwu wsparcia we wprowadzeniu lub aktualizacji takich procedur oraz przeprowadzić szkolenia dla Państwa pracowników i współpracowników.

Jak możemy pomóc?

Analiza struktury/działalności Państwa spółki pod zgodności z przepisami prawa pracy oraz najlepszymi praktykami w obszarze prawa pracy w tym m.in.:

 • Przegląd dokumentów z zakresu prawa pracy, analiza stosowanych procedur i standardów w Spółce na linii pracownik – pracodawca;
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z zatrudnianiem pracowników, w tym pracowników spoza Polski;
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk związanych z wysyłanie pracowników do pracy za granicę (delegowanie, podróże służbowe);
 • przedstawienie wniosków w formie raportu.

Przygotowanie i wdrożenie procedur na podstawie wniosków z raportu:

 • Dostosowanie / aktualizacja podstawowych dokumentów oraz procedur z obszaru prawa pracy, odpowiadających aktualnym przepisom i standardom lub przygotowanie nowych wzorów dokumentów;
 • Szkolenia dla pracowników.

Przykłady procedur

 • Antydyskryminacyjna

 • Antymobbingowa

 • Kodeks etyczny pracodawcy

 • Zasady postępowania w trakcie rekrutacji pracowników

 • Procedura dot. ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami

 • Procedura dot. unikania konfliktu interesów

Get in touch

Discuss this with our HR compliance experts

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Czytaj więcej
Audyt procedur RODO
Czytaj więcej
Finansowanie zielonej energii
Czytaj więcej
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Czytaj więcej
Start-upy
Czytaj więcej

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów