Marcin specjalizuje się w prowadzeniu precedensowych i skomplikowanych postępowań sądowych oraz arbitrażowych szczególnie ukierunkowanych na sferę odpowiedzialności cywilnej. W każdej sprawie opracowuje skrojoną na miarę taktykę procesową, przewiduje ruchy przeciwnika, zapewniając bezpieczeństwo prawne swoim Klientom.

Marcin kieruje Praktyką Rozwiązywania Sporów w warszawskim biurze Osborne Clarke.
Jego wieloletnie doświadczenie procesowe obejmuje reprezentację największych krajowych i międzynarodowych podmiotów w sporach gospodarczych o łącznej wartości prawie 3 miliardów złotych.

Szczególnie dobrze czuje się w sporach budowlanych, sporach post-transakcyjnych w obszarze M&A, sporach z sektora IT i nowoczesnych technologii, w tym aktywności biznesowej firm PayTech i FinTech, oraz sporach związanych z branżą energetyki. Reprezentuje również klientów w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami w obrocie gospodarczym, w tym dotyczących nieprawidłowości podatkowych.

Marcin reprezentuje również klientów w postępowaniach dotyczących wykonania lub niewykonania zobowiązań, w tym w zakresie roszczeń z tytułu kar umownych w umowach zawartych w trybie prawa zamówień publicznych, roszczeń związanych z odstąpieniem od umów, roszczeń dotyczących odpowiedzialności z tytułu nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień w umowach inwestycyjnych oraz roszczeń dotyczących rozliczenia projektów informatycznych i wdrożeniowych.

Występował przed polskimi Sądami Powszechnymi, przed Sądem Najwyższym (w tym będąc autorem skarg kasacyjnych o doniosłym znaczeniu dla polskiego wymiaru sprawiedliwości) oraz między innymi przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed trybunałami arbitrażowymi ad hoc powołanymi w oparciu o postanowienia Regulaminu UNCITRAL.

W wieloletnim okresie współpracy Pan Mecenas Marcin Robenek zawsze wykazywał się wybitną wiedzą prawną oraz doświadczeniem procesowym, a nadto biznesowym podejściem do powierzonych spraw.

Elastyczność, skuteczność oraz ponadprzeciętne zaangażowanie Pana Mecenasa w prowadzone sprawy, mają swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w sukcesach, które niewątpliwie osiąga.

 

Piotr Golik (CEO Esmetric, Grupa Arcus)

Uważam, że współpraca z Mecenasem Robenkiem zapewnia nie tylko możliwość obsługi prawnej na najwyższym poziomie, ale także biznesowe spojrzenie na dany problem oraz znalezienie praktycznego, możliwie szybkiego jego rozwiązania. Pana Mecenasa cechuje ogromna pracowitość, najwyższy poziom wiedzy prawniczej, a także umiejętność praktycznego jej zastosowania, które wynika ze świetnej znajomości otoczenia biznesowego. Współpraca z Panem Mecenasem to prawdziwa przyjemność.

Inga Jędrzejewska, Sygnity S.A., CFO

Helping you succeed in tomorrow's world

Stoimy właśnie u progu globalnego procesu transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Będzie on nieodłącznie wiązał się z licznymi zagadnieniami spornymi, które niejednokrotnie będą musiały zostać rozstrzygnięte na drodze sądowej. 

W tym zmieniającym się świecie rola prawnika procesowego nabiera nowego znaczenia. Nie może on być tylko biernym obserwatorem, ale musi stać się też czynnym uczestnikiem etapu zmian, które zachodzą wokół nas. Wymaga to jednak zrozumienia potrzeb i działalności klientów, indywidualnego podejścia, a przede wszystkim – zaangażowania i otwartości. 

W mojej pracy i w każdej sprawie stawiam sobie za cel, aby, przy pomocy powyższych wartości, budować dla każdego klienta bezpieczną przystań, która ochroni go przed huraganem ryzyk prawnych, który szaleje w jego otoczeniu biznesowym w związku z zaistniałym sporem.

Contact Marcin

Insights