Dekarbonizacja

Wraca szansa na inwestycje wiatrowe w Polsce

Published on 12th Jul 2022

Obecne ograniczenia w inwestycjach wiatrowych 

Od kilku lat, w Polsce tzw. ustawa odległościowa wyłączyła możliwość lokowania farm wiatrowych na około 98% powierzchni Polski. Restrykcyjne wymogi co do minimalnej odległości farmy od zabudowy mieszkalnej mają się zmienić w ciągu kilku najbliższych miesięcy – polski rząd uzgodnił poprawki do przepisów w tej sprawie. Mają one - przynajmniej częściowo – odblokować potencjał wiatrowy Polski.

Planowane zmniejszenie odległości dla farm do 500 metrów od zabudowań mieszkalnych

Nowe przepisy utrzymają restrykcyjny wymóg lokowania instalacji wiatrowych jedynie na podstawie planu miejscowego, dają jednak możliwość gminom do zmniejszenia odległości pomiędzy budowanymi farmami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi do 500 metrów. 

Pierwszym krokiem koniecznym do zrealizowania projektu wiatrowego na nowych zasadach jest analiza planu miejscowego. Może okazać się, że lokowanie farmy wiatrowej będzie wymagało uchwalenia planu miejscowego lub zmiany istniejącego planu celem uwzględnienia nowych (mniejszych) odległości. 

Trzeba podkreślić, że projekt nowelizacji umożliwi inwestorowi sfinansowanie, na podstawie umowy, uchwalenia lub zmiany studium lub planu miejscowego w zakresie niezbędnym do zrealizowania inwestycji. Partycypacja inwestora w kosztach procesu planistycznego ma ograniczyć koszty gmin w tym zakresie i skłonić je do podjęcia działań umożliwiających dynamiczną realizację projektów wiatrowych. 

Nowe przepisy zostaną przyjęte w tym roku. Dlatego już teraz warto zastanowić się nad potencjalnymi lokalizacjami dla farm wiatrowych i rozpocząć negocjacje z gminami. 

Nowy potencjał dla inwestycji wiatrowych

Zakłada się, że w wyniku przyjęcia nowych przepisów możliwe będzie wybudowanie w Polsce od 6 GW (scenariusz konserwatywny) do 10 GW (scenariusz rozwojowy) nowych mocy zainstalowanych w perspektywie roku 2033. 

Pełne wykorzystanie potencjału nowych farm wiatrowych będzie wymagało nakładów na modernizację sieci. Inwestorzy coraz częściej spotykają się bowiem z odmową wydania warunków przyłączenia spowodowaną brakiem mocy przyłączeniowych. Obecnie operatorzy sieci planują przeznaczyć miliardy polskich złotych na rozbudowę i modernizację sieci. Na zwiększenie efektywności przesyłu energii oraz stabilności sieci elektroenergetycznej w ramach środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy) planuje się wydać 300 mln euro.

Jak możemy pomóc

Kancelaria Osborne Clarke zapewnia klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie realizacji inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej. Wspieramy naszych klientów w rozwoju projektów OZE, w tym w kwestiach związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapewniamy kompleksowe doradztwo regulacyjne oraz transakcyjne (M&A oraz finansowanie).
 

Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?

Related articles

Upcoming Events