Przyszłość rynku pracy

Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów

Published on 11th Jul 2022

7 lipca 2022 na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny (już trzeci) projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ("Projekt"). Do wdrożenia przepisów w tym zakresie zobowiązuje Polskę dyrektywa UE.

Projekt, w porównaniu do poprzedniej proponowanej wersji ustawy z 6 kwietnia 2022 r., wprowadził kilka istotnych zmian, które prezentujemy poniżej.


 

Elementy obligatoryjne procedury zgłoszeń wewnętrznych

Nowy projekt zakłada, że elementem obowiązkowym procedury zgłoszeń wewnętrznych jest określenie systemu zachęt do korzystania z niej w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. W poprzedniej wersji ustawy decyzja o wprowadzeniu zachęt dla zgłaszających była dobrowolna. 

Termin na wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych

Podmioty, których dotyczy ochrona sygnalistów, mają zyskać więcej czasu na spełnienie obowiązków wskazanych w ustawie. Zgodnie z Projektem termin na wdrożenie wewnętrznej procedury zgłoszeń został wydłużony z jednego do dwóch miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy.
Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma natomiast wejść w życie w danym podmiocie po upływie 14 dni od podania jej do wiadomości osób zatrudnionych. Poprzednia wersja posługiwała się terminem dwóch tygodni.

Rejestr zgłoszeń

W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mają być gromadzone dwie dodatkowe kategorie danych: dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także adres do kontaktu zgłaszającego.

Dane osobowe

Zarówno w poprzedniej wersji projektowanych przepisów, jak i w obecnej, przyjęto zasadę, że dane umożliwiające zidentyfikowanie tożsamości zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu. W Projekcie zaostrzono jednak postanowienie dopuszczające wyjątek od tej reguły wprowadzając konieczność uzyskania "wyraźnej zgody zgłaszającego".

Doprecyzowaniu uległy terminy przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz dalszymi działaniami następczymi. Ogólna zasada jest taka, że terminy 12 miesięcy oraz 15 miesięcy nie biegną od momentu pozyskania danych osobowych przez podmiot, a od zakończeniu roku kalendarzowego, w którym je pozyskano.

Sankcje

Projekt nie zakłada już karalności usiłowania utrudnienia dokonania zgłoszenie. Grzywną albo karą ograniczenia wolności zagrożone jest wyłącznie utrudnianie dokonania zgłoszenia.

Nowe definicje

W Projekcie wyrażenie "procedury wewnętrzna" zostało zastąpione "procedurą zgłoszeń wewnętrznych".

Projekt nie został jeszcze skierowany do Sejmu, choć może się to niedługo zmienić.

Na bieżąco monitorujemy prace nad przepisami dotyczącymi ochrony sygnalistów.

Będziemy informować Państwa o ewentualnych zmianach lub rozpoczęciu kolejnych etapów legislacyjnych.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące wdrożenia ochrony sygnalistów oraz procedury zgłaszania nieprawidłowości w Państwa organizacji.

Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?