Przyszłość rynku pracy

Kodeksowa praca zdalna coraz bliżej – o czym powinniśmy pamiętać?

Published on 27th Apr 2022

Zakończył się kolejny etap procesu legislacyjnego nowych przepisów o pracy zdalnej. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadzający do kodeksu pracy m.in. pracę zdalną był przedmiotem obrad Komisji Prawniczej. Obrady są jednym z ostatnich kroków rządowego procesu legislacyjnego. Po tym etapie nowe przepisy trafią do Sejmu. 
 

Person working with a laptop on their lap and phone in their hands

Zgodnie z proponowanymi przepisami w miejsce telepracy wprowadzona zostanie instytucja "pracy zdalnej". Pracą zdalną określane będzie wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Miejscem takim będzie mogło być miejsce zamieszkania pracownika, a praca będzie mogła być w szczególności wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia na odległość.

Warunkiem wykonywania pracy zdalnej w rozumieniu kodeksowym będzie jej uzgodnienie z pracodawcą, czy to w momencie zawierania umowy o pracę, czy też później, w trakcie zatrudnienia (np. w formie aneksu do umowy o pracę). Oznacza to, że kwestia świadczenia pracy zdalnej będzie musiała wprost wynikać z porozumienia z pracownikiem. Wyjątkowo, pracę zdalną będzie mógł polecić pracodawca, m.in. w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Istotne jest, że takie polecenie będzie możliwe tylko, gdy pracownik, przed wydaniem takiego polecenia, złoży oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej.

Zasady pracy zdalnej powinny być dodatkowo określone w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w regulaminie skonsultowanym z przedstawicielami pracowników. Dopuszczalne będzie jednak by kwestia reguł wykonywania pracy zdalnej znalazła się w porozumieniu z pracownikiem lub poleceniu pracodawcy. 

Co jest ważne, nowe przepisy będą dokładniej precyzować obowiązki pracodawców związane z pracą zdalną. Poniżej zestawienie tych najbardziej istotnych:

  • zapewnianie pracownikom materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do pracy, jeśli zaś pracownik będzie korzystał z własnego sprzętu, konieczne będzie ustalenie kwestii ekwiwalentu w tym zakresie;
  • pokrycie kosztów instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej i niezbędnych usług telekomunikacyjnych,
  • pokrycie innych niż wyżej kosztów, jeśli zostały określone regulaminie, poleceniu lub porozumieniu o pracy zdalnej,
  • zapewnienie pracownikom szkoleń i pomocy technicznej.

Projekt nowych przepisów przewiduje także, że możliwe będzie świadczenie pracy w trybie zdalnym bez konieczności zawierania porozumień, czy wydawania regulaminów. Taka praca zdalna będzie mogła mieć jednak charakter okazjonalny i jej wymiar nie będzie mógł przekroczyć 24 dni w roku kalendarzowym. 

Projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje, że nowe przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalną wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii w Polsce. Już teraz pracodawcy powinni jednak rozważyć konieczność dostosowania obecnych regulacji związanych z pracą zdalną w ich organizacji. 

Poza ewentualnymi zmianami w wewnętrznych regulacjach lub porozumieniach z pracownikami uwaga pracodawców powinna być także skupiona na ryzykach, jakie wiążą się z pracą w trybie zdalnym. Główne wyzwania związane z pracą zdalną to w szczególności:

  • kwestie prawne i podatkowe w przypadku świadczenia pracy zdalnej poza Polską (m.in. kwestia legalizacji pracy zagranicą);
  • ochrona danych pracodawcy;
  • zapewnienie przestrzegania bhp w zakresie pracy zdalnej.

Więcej o ryzykach, jakie mogą powstać w przypadku pracy zdalnej, oraz o tym jak można im zaradzić dowiecie się Państwo z raportu Hybrid working: ‘The Risk Factor’.
 

Osborne Clarke pomaga pracodawcom w przygotowaniu organizacji do pracy zdalnej, we wdrożeniu pracy hybrydowej i innych form elastycznego świadczenia pracy.

Wspieramy klientów m.in. w opracowaniu wymaganej dokumentacji oraz ocenie ryzyk związanych z hybrydowym modelem pracy. Jeśli potrzebujecie Państwo doradztwa w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu! 
Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?