Energy and Utilities

Opublikowano projekty przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla wodoru

Opublikowano 6th wrz 2022

Istotna informacja dla producentów wodoru przeznaczonego do napędu aut oraz laboratoriów planujących uzyskanie akredytacji w zakresie badań jakościowych wodoru.

Pod koniec sierpnia b.r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało oczekiwane projekty rozporządzeń dot. wymagań jakościowych wodoru oraz metod badania jakości wodoru. 

Projektowane rozporządzenia uzupełniają regulacje wynikające z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (nowelizacja z 11.08.2021 r.). 
 

TA_electric-charge

Zgodnie z tą nowelizacją począwszy od 1.01.2023 r. wodór przeznaczony do napędu aut zostanie objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewidzianym w tej ustawie. Producenci wodoru – przed jego sprzedażą – będą musieli wystawić tzw. certyfikat jakości wodoru potwierdzający, że wyprodukowany przez nich wodór spełnia wymagania jakościowe umożliwiające zastosowanie go w napędach aut. 

Podstawą do wystawienia certyfikatu jakości wodoru przez jego producenta będą badania jakościowe wykonywane w procesie produkcji wodoru – codzienne badania przepływowe jak i badania wykonywane co najmniej raz w miesiącu w akredytowanym laboratorium. 

Spełnienie wymagań w zakresie badań jakościowych wodoru przez jego producentów będzie przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej.

Podsumowując, po 1.01.2023 r. polscy producenci wodoru nie będą mogli sprzedać wyprodukowanego przez siebie wodoru (np. operatorom stacji), który nie będzie odpowiednio przebadany i objęty certyfikatem jakości wodoru.

Opublikowane w sierpniu projekty rozporządzeń uszczegóławiają system kontroli jakościowej wodoru, gdyż określają:

  • wymagania jakościowe jakie powinien spełniać wodór przeznaczony do napędu aut, w tym maksymalne stężenie poszczególnych zanieczyszczeń – zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia wymagania te bazują na normie EN 17124:2018 oraz ISO 14687:2019 i dotyczą zarówno wodoru gazowego jak i ciekłego;
  • metody badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium – projekt rozporządzenia odwołuje się do wybranych metod określonych w normie ISO 21087:2019; dopuszcza on jednak stosowanie także innych metod badania jakości wodoru, niewymienionych w projekcie (w tym nieznormalizowanych) – o ile są one zgodne z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką oraz spełnią one dodatkowe wymagania określone w projekcie; 
  • sposób pobierania próbek wodoru przez akredytowane laboratorium – zgodnie z projektem rozporządzenia próbki wodoru na potrzeby badań jakościowych należy pobierać zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności jak przedstawiono w normach ISO 19880-1:2020 i ISO 21087:2019; co istotne próbki może pobierać jedynie pracownik akredytowanego laboratorium.

Projektowane regulacje mają wejść w życie 1.01.2023 r. 

Opisane projekty rozporządzeń są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji (legislacja.rcl. gov.pl). 
Projekty były przedmiotem opiniowania przez co ich treść może się zmienić. Biorąc pod uwagę zakres zmian w zakresie kontroli jakości wodoru jakie wejdą w życie od 1.01.2023 r., warto śledzić regulacje w tym zakresie i odpowiednio przygotować się na to co przyniesie nowy rok. 

Follow
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?