Z uwagi na wznowienie prac projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary [Ustawa OPZ], który pod koniec kadencji Sejmu został przekazany do konsultacji społecznych, zachęcamy, żeby już teraz wdrożyć procedury wewnętrzne, które mogą w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko poniesienia przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności. Ustawa o OPZ w aktualnym brzmieniu projektu znacznie poszerza zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw w powyższym zakresie, a kary pieniężne mogą wynosić nawet 60 mln zł.  Eksperci MDDP gotowi są udzielić Państwu wsparcia we wprowadzeniu lub aktualizacji takich procedur oraz przeprowadzić szkolenia dla Państwa pracowników i współpracowników.

Analiza struktury/działalności Państwa spółki pod kątem ryzyk związanych z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych w tym m.in.:

 • analiza struktury i działalności Państwa spółki w zakresie bieżących zdarzeń gospodarczych, zdarzeń o charakterze niestandardowym oraz uzgodnień korporacyjnych celem identyfikacji operacji istotnych z punktu widzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • identyfikacja obszarów ryzyka decyzyjności z punktu widzenia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • analiza zakresu obowiązków poszczególnych pracowników/współpracowników Spółki w zależności od szczebla/poziomu decyzyjności;
 • przedstawienie wniosków w formie raportu.

Przygotowanie i wdrożenie procedur na podstawie wniosków z raportu:

 • wdrożenie procedur regulujących zasady postępowania wewnątrz Państwa spółki;
 • przygotowanie i wdrożenie wymaganych Ustawą o OPZ instrumentów zabezpieczających Państwa spółkę oraz jej poszczególne spółki przed skutkami przestępstw;
 • zaproponowanie modyfikacji uprawnień/obowiązków osób na poszczególnych stanowiskach w kontekście wymogów Ustawy o OPZ;
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w Państwa spółce w okresie, gdy na skutek zmiany przepisów dana procedura okazuje się być nieadekwatna.
 • Nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)

 • Antymobbingowa

 • Prowadzenie negocjacji

 • Zasady postępowania w przypadku popełnienia lub zagrożenia popełnienia czynu zabronionego

 • Anonimowe zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

 • Postępowanie na wypadek kontroli organów ścigania / dawn raids

 • Polityka w zakresie wręczania oraz otrzymywania upominków

 • Procedura dot. ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

 • Weryfikacja kontrahentów (ryzyka karnoskarbowe i spełniania wymogów)

Get in touch

Discuss this with our experts

Related

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Czytaj więcej
Audyt procedur RODO
Czytaj więcej
Finansowanie zielonej energii
Czytaj więcej
HR compliance
Czytaj więcej
Start-upy
Czytaj więcej

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów