The Built Environment

Świadectwa charakterystyki energetycznej: ostatni dzwonek, aby przygotować się do nadchodzących zmian

Opublikowano 20th kwi 2023

Już 28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy prawo budowlane. Poniżej wyjaśniamy, jak przygotować się do nadchodzących zmian prawnych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej.

Three apartment buildings with balconies
Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku lub części budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Świadectwa są umieszczane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Kiedy w przypadku istniejących budynków sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe?

Świadectwo dla istniejącego budynku lub części budynku (w tym lokalu) należy sporządzić w przypadku jego:

  1. zbycia na podstawie umowy sprzedaży (dotyczy to zarówno prawa własności, jak i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), albo
  2. wynajęcia.

Obowiązek sporządzenia świadectwa istniał już od 14 lat, natomiast dopiero teraz ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisu stanowiącego, że nabywca budynku lub części budynku albo najemca nie mogą się zrzec prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo należy przekazać nabywcy przy sporządzaniu umowy sprzedaży. Od 28 kwietnia 2023 roku notariusz będzie zobowiązany do odnotowania w akcie notarialnym faktu przekazania nabywcy tego dokumentu, a w przypadku jego nieprzekazania notariusz pouczy podmiot zobowiązany o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Przy zawarciu umowy najmu, najemcy należy przekazać kopię albo wydruk świadectwa, co warto potwierdzić w umowie. 
Od 28 kwietnia 2023 roku, za niezrealizowanie wyżej wymienionych obowiązków będzie nakładana kara grzywny w wysokości do 5.000 złotych.

Kiedy w przypadku nowo wybudowanych budynków sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe?

W przypadku budynków wybudowanych po 28 kwietnia 2023 roku, inwestor będzie zobowiązany do dołączenia kopii albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy albo do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Jakie budynki są zwolnione z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są budynki istniejące i nowo wybudowane, enumeratywnie wskazane w ustawie, tj.:

  1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
  2. używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej, 
  3. przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego, 
  4. mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  5. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m.kw.,
  6. gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m.kw.·rok), oraz
  7. nowo wybudowane domy o powierzchni zabudowy do 70 m.kw. budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić jedynie osoba, która ukończyła odpowiednie studia wyższe albo podyplomowe lub posiada uprawnienia budowlane. Musi być ona również wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-charakterystyki-energetycznej-budynkow 

Jaki jest koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej różni się w zależności od tego dla jakiego budynku lub części budynku zostanie ono wydane. W przypadku mieszkań ceny rozpoczynają się od około 300 złotych brutto, w przypadku domów jednorodzinnych od około 500 złotych brutto. Zasadniczo wysokość ceny za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie uzależniona od metrażu nieruchomości. 

Jak długo czeka się na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Czas oczekiwania na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi około 2 tygodnie od wykonania audytu przez osobę uprawnioną.

W jakiej formie są przekazywane świadectwa?

Dotychczas osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywała je zlecającemu w postaci papierowej, a od 28 kwietnia 2023 roku dopuszczalne będzie również przekazywanie świadectwa w formie elektronicznej. 

Czy informacje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej będą publiczne?

Tak, nowelizacja zakłada upublicznienie informacji o świadectwach charakterystyki energetycznej, w szczególności numeru świadectwa, daty jego sporządzenia i ważności, a także adresu budynku lub jego części. Takie dane będzie można zweryfikować w centralnym rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

Jaki jest termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, przy czym traci ono ważność przed upływem powyższego terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

Czy świadectwa charakterystyki energetycznej wydane przed nowelizacją wygasną?

Świadectwa charakterystyki energetycznej wydane przed wejściem w życie nowelizacji pozostaną ważne przez okres, na jaki zostały wydane. 
 

Follow

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów

Interested in hearing more from Osborne Clarke?