Utworzenie fundacji rodzinnej stanowi efektywną strategię planowania dziedziczenia, umożliwiającą zapewnienie ciągłości działalności przedsiębiorstw, uniknięcie podziału majątku oraz uproszczenie procesu spadkowego. Warto jednak podkreślić, że fundacja ta nie jest narzędziem powszechnym, a jej stworzenie oraz funkcjonowanie wymagają dokładnego przemyślenia i starannego przygotowania.

Jak możemy pomóc?

 • Przedstawimy plan funkcjonowania fundacji rodzinnej. 
 • Stworzymy statut uwzględniający Państwa oczekiwania zgodnie z przepisami prawa. 
 • Opracujemy niezbędną dokumentację korporacyjną. 
 • Poprowadzimy procesy reorganizacji przedsiębiorstw, takie jak przekształcenia czy połączenia spółek, w celu uporządkowania majątku przed jego przekazaniem do fundacji. 
 • Zajmiemy się obsługą księgową i rozliczeniami podatkowymi fundacji, przygotujemy sprawozdania finansowe. 
 • Udzielimy opinii w przypadku ewentualnych wątpliwości podatkowych związanych z funkcjonowaniem fundacji. 
 • Przygotujemy wnioski o interpretacje indywidualne. 
 • Przeprowadzimy audyt fundacji rodzinnej i sporządzimy raport z badania. 
 • W razie rozwiązania fundacji, przeprowadzimy proces likwidacyjny.

Korzyści

 • Uwydatnienie narzędzi prawnych dla fundatora, umożliwiających dokładne planowanie i realizację procesów sukcesyjnych oraz gromadzenie rodzinnego majątku.
 • Stworzenie możliwości zaspokajania potrzeb beneficjentów na korzystnych podatkowo zasadach.
 • Zapewnienie dużej elastyczności dla fundatora, umożliwiającej aktywne kształtowanie struktury fundacji, ustalanie porządku rodzinnego, wyznaczanie beneficjentów, określanie zasad świadczeń na ich rzecz, oraz ustalanie wytycznych dotyczących inwestowania majątku fundacji rodzinnej.
 • Skuteczne realizowanie celów fundacji zgodnie z intencją fundatora.

Jak założyć i prowadzić fundację rodzinną?

Kwestie prawne
 • analiza działalności przedsiębiorstwa, weryfikacja składników majątku fundatora oraz uzgodnienie planowanej roli rodziny w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz fundacją (ład rodzinny);
 • rekomendacje w zakresie celów fundacji rodzinnej, jej optymalnej struktury i zasad funkcjonowania, jak również ustanawiania i określania uprawnień beneficjentów;
 • przygotowanie przedsiębiorstwa oraz członków rodziny do utworzenia fundacji rodzinnej, przeprowadzenie reorganizacji przedsiębiorstwa, prowadzenie warsztatów.
   
Kwestie prawne
 • przygotowanie aktu założycielskiego bądź testamentu ustanawiającego fundację rodzinną;
 • opracowanie projektu statutu fundacji rodzinnej uwzględniającego indywidualny charakter przedsiębiorstwa i majątku wnoszonego do fundacji oraz uzgodnioną rolę rodziny w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz fundacją (ład rodzinny);
 • doradztwo prawne oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wniesienia majątku do fundacji rodzinnej;
 • sporządzenie spisu mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej;
 • przygotowanie kompletu dokumentacji koniecznej do powołania członków organów;
 • zarejestrowanie fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych.
   
Kwestie prawne

Dokumentacja wewnętrzna fundacji

 • przygotowanie dokumentacji organizującej ład wewnętrzny fundacji rodzinnej i kształtującej zasady funkcjonowania organów – zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Doradztwo dla istniejących fundacji rodzinnych

 • przeprowadzenie audytu prawnego ustroju i procedur funkcjonowania fundacji rodzinnej w toku jej działalności oraz dostosowanie statutu i dokumentów organizujących ład wewnętrzny w oparciu o zidentyfikowane ryzyka.
   
W kwestiach księgowych zapraszamy do kontaktu z ekspertką MDDP Outsourcing

 

W kwestiach podatkowych zachęcamy do kontaktu z ekspertami MDDP

Insights

Beneficjent rzeczywisty fundacji rodzinnej a przepisy ustawy AML

W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał długo wyczekiwaną ustawę o fundacji rodzinnej („Ustawa o Fundacji Rodzinnej”), która ma być odpowiedzią na wyzwania polskich rodzinnych firm, jakimi są niewątpliwie głównie zmiany pokoleniowe.

Czytaj więcej

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów