Dynamiczne miasta

Czym są Dynamiczne miasta?

Published on 16th Nov 2020

Na pojęcie Dynamicznych miast składa się szereg elementów tworzących środowisko miejskie: ich mieszkańcy, samorządy, wpływ geografii społecznej na biznes i wszelkie szanse i wyzwania, które za sobą niosą. 

Urban Dynamics insights web image

Przed wybuchem pandemii Covid-19 różne źródła przewidywały, że do 2050 roku dwie trzecie ludności świata będzie zamieszkiwać obszary miejskie. 90% wzrostu liczby ludności miejskiej przypadnie na miasta w Afryce i Azji, przy czym oczekuje się, że w latach 2018-2050 największy wzrost liczby miast nastąpi w Chinach i Indiach. Kraje te budują miasta w sposób całkowicie odmienny od państw Europy Zachodniej, ponieważ urbanizacja stanowi część ich planu rozwoju gospodarczo-społecznego.

W gospodarkach zachodnich, na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Europie, wciąż obserwuje się masową migrację ludności do miast. Szybka urbanizacja dokonuje się także w mniejszych miejscowościach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend ten nasili się w związku z pandemią Covid-19 i postępującymi zmianami klimatycznymi.

Dynamiczne miasta to szereg elementów tworzących środowisko miejskie: ich mieszkańcy, samorządy, wpływ geografii społecznej na biznes i wszelkie szanse i wyzwania, które za sobą niosą.  

Dlaczego urbanizacja ma znaczenie dla przedsiębiorstw?

Znaczące zmiany populacji stwarzają dla firm zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Przedsiębiorstwa, które nie uwzględniają wpływu urbanizacji na swoją działalność, tracą konkurencyjność i szansę na przewagę rynkową. 

Urbanizacja wywołała wiele korzystnych zmian dla przedsiębiorstw, powodując m.in. zwiększenie rynków zbytu na towary i usługi, rozwój rynków pracy, wzrost zamożności konsumentów, zmniejszenie dystansu między firmami a ich klientami, wzrost jakości usług publicznych, zwiększenie ilość obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych, wzrost różnorodności społecznej i kulturowej, rozwój technologii i infrastruktury, obniżenie kosztów transportu oraz rozwój możliwości tworzenia nowych rozwiązań i rozpowszechnianie wiedzy.

Rozwój miast niesie jednak za sobą również ryzyko potencjalnego przeludnienia, z którym wiąże się szereg niekorzystnych zjawisk, takich jak zanieczyszczenie środowiska, niedostatek gruntów i ograniczenia dotyczące nieruchomości, obciążenie infrastruktury, eksploatacja zasobów naturalnych, paraliż dróg i wzrost kosztów transportu, nasilenie się problemów związanych z przestępczością, a także zwiększenie różnic społecznych. 

Firmy, aby dobrze prosperować, powinny opracować strategie dostarczania produktów i usług, które wykorzystują możliwości dynamicznych miast, jednocześnie ograniczając negatywne skutki urbanizacji. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest możliwe dzięki zrozumieniu dynamiki rozwoju metropolii i dostosowaniu do niej modeli biznesowych przedsiębiorstw.
 

Czy pandemia Covid-19 wpłynęła na przyspieszenie procesów urbanizacji?

Jest zbyt wcześnie, aby w pełni ocenić długoterminowy wpływ pandemii koronowirusa na procesy urbanizacji. Pewny wydaje się natomiast wzrost różnorodności zmian zachodzących w miastach. Historia zna wiele przykładów miast, które ukształtowały epidemie. Spacerując po ulicach współczesnych metropolii odkryjemy, że rozwijały się one pomimo wyzwań stawianych przez pandemie.

Wierzymy, że w bliskiej perspektywie czasowej miasta będą się wciąż rozwijać, a mądrze przedsiębiorstwa będą korzystać z możliwości, jakie oferują, jednocześnie ograniczając negatywne skutki urbanizacji.

Share

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?

Related articles