Dispute resolution

Klaar voor de Wet Franchise?

Gepubliceerd op 14th Aug 2020

WS-corridor insight

Op 15 juli 2020 is de Wet Franchise afgekondigd. De Wet Franchise introduceert nieuwe verplichtingen voor met name franchisegevers. Franchisegevers zullen snel moeten handelen om ervoor te zorgen dat hun franchiseovereenkomsten in overeenstemming zijn met de Wet Franchise voordat deze in werking treedt, naar verwachting al op 1 januari 2021.

Doel en belangrijkste verplichtingen

De Wet Franchise heeft als hoofddoel het egaliseren van het speelveld tussen de franchisegevers en de franchisenemers. De Wet Franchise versterkt enerzijds de positie van franchisenemers terwijl anderzijds de regeldruk voor franchisegevers wordt vergroot.

Van de Wet Franchise mag niet worden afgeweken ten nadele van in Nederland gevestigde franchisenemers, ongeacht het recht dat op de franchiseovereenkomst van toepassing is. Is de franchisegever echter in Nederland gevestigd en de franchisenemer buiten Nederland, dan is afwijking van de Wet Franchise toegestaan, ook als de franchiseovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

De belangrijkste regelingen van de Wet Franchise kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • precontractuele verplichtingen;
  • inhoud van de franchiseovereenkomst; en
  • doorlopende informatieverplichtingen.

Precontractuele verplichtingen

De Wet Franchise introduceert een verplichting voor de franchisegever om een potentiële franchisenemer in de fase vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst te informeren. De Wet Franchise bepaalt welke informatie de franchisegever moet verstrekken, bijvoorbeeld financiële informatie over vergelijkbare franchiselocaties en een overzicht van verplichte investeringen. In lijn met de huidige jurisprudentie is een is de franchisegever ook blijkens de Wet Franchise echter niet verplicht om een inschatting te geven van de kans dat de franchise succesvol zal zijn.

Alle informatie moet uiterlijk vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst worden verstrekt. Gedurende deze stand-still periode van vier weken mag de franchisegever geen wijzigingen in de overeenkomst aanbrengen die nadelig zijn voor de franchisenemer. Dit geeft de franchisenemer de tijd om de voorwaarden van de franchiseovereenkomst (in alle rust) te overwegen voordat hij deze tekent.

Inhoud van de franchiseovereenkomst

Goodwill: Zoals ook onder de huidige wetgeving geldt, kunnen partijen op grond van de Wet Franchise nog steeds bepalen of er goodwill bestaat op het moment dat een franchisegever een franchise overneemt. De Wet Franchise introduceert echter wel een verplichting om in de franchiseovereenkomst regels op te nemen over hoe partijen zullen bepalen of er goodwill bestaat, en zo ja, hoeveel en in welke mate dit te wijten is aan de franchisenemer.

Non-concurrentiebeding: Non-concurrentiebedingen na afloop van de franchiseovereenkomst moeten beperkt blijven tot één jaar na afloop van de overeenkomst en mogen alleen van toepassing zijn op de sector waarin de franchise actief is.

Wijzigingen: Voor bepaalde wijzigingen van de franchiseovereenkomst of -formule is voorafgaande toestemming van de franchisenemer vereist. Partijen kunnen de verplichting om informatie te verstrekken contractueel beperken tot gevallen waarin de financiële gevolgen van een besluit een bepaalde drempel overschrijden. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen de omvang van de gevolgen van de wijzigingen voor de franchisenemer enerzijds en de belangen van de franchisegever anderzijds.

Doorlopende informatieverplichtingen

De franchisegever is verplicht (minstens) jaarlijks aan de franchisenemer verslag uit te brengen over de wijze waarop bepaalde vergoedingen, zoals marketingvergoedingen, worden besteed. Daarnaast zal de franchisegever de franchisenemer moeten informeren over het voornemen om de franchiseovereenkomst te wijzigen en gevraagde investeringen en andere informatie moeten verstrekken die waarschijnlijk van invloed zal zijn op de uitvoering van de franchiseovereenkomst.

Zowel de precontractuele verplichtingen als de doorlopende informatieverplichtingen worden onmiddellijk van kracht wanneer de Wet Franchise in werking treedt, d.w.z. hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2021.

De regels betreffende de inhoud van de franchiseovereenkomst worden voor bestaande franchiseovereenkomsten verplicht na een overgangsperiode van twee jaar, d.w.z. hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2023. Franchiseovereenkomsten die na de inwerkingtreding van de Wet Franchise worden gesloten, moeten van meet af aan voldoen aan alle eisen die de Wet Franchise stelt.

Tijd voor actie

De Wet Franchise introduceert veel nieuwe verplichtingen voor de franchisegever. Bestaande franchiseovereenkomsten moeten worden aangepast om aan de nieuwe regelingen te voldoen. Als de Wet Franchise op 1 januari 2021 in werking treedt, zoals nu wordt voorspeld, geeft dit franchisegevers niet veel tijd om hun franchiseovereenkomsten met de Wet Franchise in overeenstemming te brengen. Tijd voor actie dus!

Delen

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Kom in contact met een van onze experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?