Het uurrooster van IT consultants die opdrachten op klantensites afwisselen met periodes van activiteit in de lokalen van de werkgever

Published on 22nd Sep 2016

Ondernemingen zenden regelmatig  IT consultants voor missies van bepaalde duur (meestal  rond 6 maanden) naar een site van een klant om daar op projecten te werken (periodes van hogere activiteit). Na afloop van dergelijke missie, komt de IT- consultant meestal enkele maanden terug in de lokalen van de onderneming “on the bench”, om er opleidingen te volgen, aan vergaderingen deel te nemen, enz. (periodes van lagere activiteit), vooraleer een nieuwe missie bij een andere klant van de onderneming start.

Het probleem: het accumuleren van inhaalrust op momenten van lagere activiteit

In het algemeen, moet het arbeidsrooster met de werknemer individueel worden overeengekomen. Daarnaast moeten volgens het Belgisch arbeidsrecht alle arbeidsroosters van toepassing in de onderneming worden opgenomen in het arbeidsreglement. Dit dringt de volgende vraag op: welk uurrooster moet worden overeengekomen met deze IT-consultants, die periodes van hoge activiteit afwisselen met periodes van lage activiteit?

In een periode van hogere activiteit, tijdens een missie bij een klant, worden IT consultants meestal tewerkgesteld op basis van 40 u per week, hetgeen overeenstemt met de openingsuren van de klanten (banken, verzekeringsmaatschappijen, …). Ter compensatie hebben de IT consultants krachtens de regelgeving, recht op 12 ADV-dagen per jaar (om terug te vallen op een gemiddelde arbeidsduur van 38 u per week). Het vervelende is dat ze in een periode van lagere activiteit ADV-dagen blijven opstapelen, terwijl een arbeidsduur van 40 u per week ook niet vereist is tijdens die periode.

Mogelijke oplossing: een alternerend uurrooster

Een oplossing zou erin kunnen bestaan dat ze tijdens een periode van hogere activiteit, 40 u per week kunnen werken, en tijdens een periode van lagere activiteit, tewerkgesteld worden op basis van 38 u per week, waarbij zij dan ook de ADV-dagen opnemen die zij hebben verdiend tijdens de prestaties op basis van een 40-uren week?

Volgens de sociale administratie, is het aanvaard dat de werkgever en de werknemer overeenkomen dat alternerend volgens een 40-uren week en een 38-uren week wordt gepresteerd.

De volgende voorwaarden moeten evenwel worden nageleefd:

  • Dit systeem kan enkel op collectieve wijze worden toegepast, bijvoorbeeld op alle werknemers die on site werken;
  • Deze regeling zal op gedetailleerde wijze moeten worden vastgelegd in een cao of in het arbeidsreglement. Meer bepaald moet aandacht worden besteed aan de wisseling van de 38-uren week naar de 40-uren week en vice-versa, zodat op elk ogenblik kan worden nagegaan in welke week (38-uren week of 40-uren-week) de betrokken werknemers zich bevinden. Dit wordt uiteraard ingegeven met het oog op controle door de inspectiediensten en om de betaling van overloon te vermijden.
  • Daarnaast moeten ook alle toegepaste uurroosters in het arbeidsreglement worden opgenomen;
  • Dit systeem is enkel mogelijk in ondernemingen waar de 38-uren week op gemiddelde basis wordt toegepast;
  • De modaliteiten van het opnemen van ADV-dagen (betaald of onbetaald, individueel of collectief op te nemen, lot bij
    schorsing van de arbeidsovereenkomst …) moeten tevens geregeld zijn

Bovenstaande regels kunnen uiteraard op elk moment gewijzigd worden. Het wetsvoorstel van de Minister van Werk Kris Peeters dat momenteel wordt onderhandeld door de sociale partners, zou deze materie immers kunnen wijzigingen. Indien dit het geval zou zijn, dan houden wij u ervan op de hoogte.

Share
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?